BSA Service Sheet

no 804

 

Servicemeddelande om Lucas laddningsreläer mod MCR1 och MCR2. Utgivet mitten av 50-talet.

 

Texten är en översättning från BSA Service Sheet No 804. Översatt av Johan Johansson 1984.

 

 

Elsystemet från B31, B32, B33 och B34:ans Instruktionshandbok 1961.

 

Inledning

Att titta till laddningsreläet kan behövas om inte batteriet orkar hålla sig laddat trots att du renoverat generatorn. Detta är en översättning från BSA Service Sheet No. 804 från mitten av 50-talet. Dessa uppgifter gäller för Lucas relä med beteckning MCR1 och MCR2. Dessa relä återfinns på A, B och M modeller (t.ex. A7, A10, B31, B33 och M20, M21). Reläet innehåller generatorns voltregulator och cutout (avstängning). Trots att dessa sitter i samma box, så är de elektriskt sett separata. Maskiner som är försedda med E3L generator har en MCR2 regulator (relä), som är något annorlunda i sin konstruktion än MCR1. Tillvägagångssättet är emellertid det samma.

 

Plusjord?

På en del maskiner är batteriets jordning ansluten till pluspolen i stället för minuspolen. Detta påverkar inte justeringen av regulatorn annat än att polerna på voltmetern får skiftas.

 

Voltregulatorn

Volt regulatorn arbetar i förbindelse med den shuntlindade generatorn som beskrivs i Service Sheet no 809. Regulatorn har konstruerats för att ge en förbestämd generatorspännig vid alla varvtal, fältstyrkan styrs genom en automatisk inkoppling av ett motstånd i generatorns fältlindning. En seriekopplad lindning på samma regulator kompenserar dess spänningsvärden i överensstämmelse med den utgående strömmen för att garantera att batteriet inte får en för hög laddningsström när batteriet är urladdat. Följaktligen beror laddningsströmmen på skillnaden mellan den kontrollerade generatorspänningen och batteriets spänning och är därför på maximum när batteriet är urladdat, som automatiskt trappar av till ett minimum när batteriet är fulladdat och spänningen stiger. Till detta finns en temperaturkompensering som ger den rätta laddningsspänningen i förhållande till omgivningens temperatur.

 

Normalt under dagkörning (ljuset släckt) när batteriet är i god kondition så ger generatorn bara lite underhållsladdning, därför vill sällan amperemeterns utslag gå över 1-2 ampere.

 

Cutout funktionen

Cutouten är en automatisk brytare mellan generator och batteri. Den består av ett par brytarkontakter som hålls öppna av en fjäder och sluts magnetiskt. När varvtalet på motorn är så högt att generatorns spänning är högre än batteriets så sluts kontakterna och batteriet laddas av generatorn. Å andra sidan, när motorns varvtal är lågt eller den är avslagen så är kontakterna öppna därigenom kopplas generatorn från batteriet och förhindrar att ström går från batteriet till generatorn.

 

Fig Y15. Kretsschema på laddningssystemet.

 

 

Testdata för MCR1 och MCR2.

 

Service

 

Felsökning

Felsökning på maskin för att hitta fel i laddningssystemet. Om tillvägagångssättet, beskrivet i Service Sheet No 809, visar att generatorn är hel så fortsätt felsökningen enligt följande. Förvissa dig först om att kablarna mellan relä och batteri är i ordning. För att göra detta, lossa anslutningen. A från reläet (Fig Y16),Det är i vissa fall tvunget att taga loss relät från maskinen. Anslut den lossade kabeln till + polen på en voltmeter och - polen till jord. Om voltmetern ger utslag så är kablaget i ordning. Är det inget utslag, undersök om det är något kabelbrott eller några lösa kontakter.

 

Fig Y16. Ledningarna till reläet.

 

Justering av voltregulatorn

Lossa kåpan över relät och sätt en bit papper mellan cutout kontakterna och arbeta enligt följande. Anslut den positiva anslutningen av en voltmeter (0 - 10 V) till D anslutningen på reläet och - polen till jord på motorn. Starta motorn och öka sakta varvtalet tills voltmeterns nål "slår" och sedan stabiliseras (detta skall inträffa vid ett voltmeterutslag som ligger mellan värdena för den aktuella lufttemperaturen vid mättillfället). (Se tabell ovan.) Om den avlästa spänningen ligger utanför dessa gränser måste regulatorn justeras. Stäng av motorn, lossa låsmuttern A Fig Y17, på regulatorns justerskruv B och vrid skruven medurs för att för att öka spänningen eller moturs för att minska spänningen. Vrid endast skruven en liten del av ett varv åt gången och drag fast låsmuttern.

 

När du justerar låt inte motorn varva upp mer än till halvgas, eftersom generatorn är i en öppen krets och kan då bygga upp höga spänningar som ger falska voltmeter utslag. Glöm inte att tag bort papperet mellan cutout kontakterna.

 

 

Fig Y17. Regulator och cut-out justeringspunkter.

 

Rengöring av regulator kontakterna.

Efter lång tid av användning så kan det vara nödvändigt att göra rent de vibrerande kontakterna i volt regulatorn. Dessa är tillgängliga om skruven C lossas. Den låser kontakten som kan, om man släpper lite på skruven under, svängas ut och putsas med en mycket fin smärgel.

 

Mekanisk inställning av volt-regulatorn

De delar på reläet som regulatorns kontakter sitter på är rätt inställda från fabriken och skall ej tagas isär. Men om en demontering ändå måste utföras så är det nödvändigt att återinställa kontakterna, lossa på de två fixerings skruvarna G Fig Yl7 och följ nedanstående. Sätt ett 0.015" (0.38 mm), (MCR2 - 0.020" (0.50 mm)) bladmått mellan bakstycket D och regulator ramen E. Pressa tillbaka bakstycket mot ramen och ned mot spolkärnan med bladmåttet i position, fixera bakstycket genom att dra åt skruvarna G. Kontrollera luftgapet mellan översidan på spolkärnan F och undersidan på bakstycket D Obs! - inte under stoppniten. Justera om det är nödvändigt till 0.025" (0.63 mm), (MCR2 - 0.012-0.020" ( 0.30-0.50 mm)), genom att ta bort shims H på baksidan av den fasta kontakten på MCR1 regulatorn eller genom att böja den fasta kontakten på MCR2 regulatorn. Gapet mellan regulator kontakterna bör nu ligga mellan 0.002-0.008" (0.05-0.20 mm), (MCR2 - 0,006-0.017" (0.15-0.43 mm)), när man trycker ned bakstycket. Till slut, kontrollera och om det visar sig nödvändigt, justera om den elektriska inställningen av regulatorn. (Siffrorna inom parentes avser MCR2 regulatorn.)

 

Elektrisk inställning av cutout

Om voltregulatorn är rätt inställd men batteriet fortfarande inte får någon laddning från generatorn så kan cutouten vara fel justerad eller så är det avbrott mellan cutouten och voltregulatorn. Tag bort kabeln märkt A från relät. Flytta voltmeterns kabel från D till A utgången på reläet. Kör motorn som tidigare på ett ganska lågt varvtal, cutouten skall då fungera när voltmetern visar samma värde som den gjorde då den var ansluten till D utgången. Om det inte blir något utslag så är cutoutens infällning felaktig och kontakterna stänger ej. För att kontrollera vid vilken spänning cutouten stänger, måste voltmetern anslutas mellan D utgången och jord. Starta då motorn och öka varvtalet sakta så att du kan se när kontakterna stänger och lägg märke till vid vilket volttal detta inträffar, vilket bör vara mellan 6,2-6,6 V.

 

Om den inte skulle stänga vid dessa volttal så är det nödvändigt att justera den. För att göra detta så lossar man låsmuttern J Fig Y 17 på cutoutens justerskruv K och vrid skruven medurs för att höja volttalet och moturs för att sänka volttalet. Testa efter varje justering genom att öka varvtalet tills kontakterna stänger och lägg märke till vid vilken spänning detta inträffar. Drag åt låsmuttern efter justering. Om kontakterna ser brända eller smutsiga ut så kan man taga en bit fin smärgelduk och slipa lite på kontaktens ytor samtidigt som man stänger kontakten för hand.

 

Mekanisk inställning av cutout

Om bakstycket av något skäl har lossats från dess plats måste man noggrant ställa in brytarens luftgap igen vid monteringen Det går till enligt följande. Lossa bakstyckets två fixerings skruvar G och justerskruven K samt skruven som håller den fasta kontakten. Sätt ett bladmått på 0,014" (0.35mm), mellan bakstycket och ramen E. (Luftgapet mellan spolens kärna och bakstyckets undersida bör nu vara mellan 0,011-0.015" (0.27-0.38 mm). Om det inte är det, montera ett nytt bakstycke. Tryck bakstycket tillbaka mot bladmåttet och drag åt skruvarna. Med bladmåttet fortfarande på plats, ställer man in avståndet mellan bakstycket och stopplattans arm till 0,030-0,034" (0.75-0.85 mm), bänd försiktigt på armen. Tag bort bladmåttet och drag åt skruven som håller den fasta kontakten.

 

Sätt ett 0,025" (0.63 mm) bladmått mellan spolens kärna och bakstycket, pressa bakstycket ned på bladmåttet. Gapet mellan kontakterna skall nu vara 0.002-0.006" (0.05-0.15 mm) och urkopplingsspänningen bör nu vara mellan de gränser som givits i tabellen test data. Om det skulle vara nödvändigt att justera gapet mellan kontakterna så kan man bända lite försiktigt.

 

Slut