BSA Service Sheet

no 809

 

Servicemeddelandet tar upp Lucas generatorer modell E3H och E3HM vilka framför allt återfinns på gamla M20, C10 och C11. Dessa är på ca 30 watt. Först i slutet av texten framgår att allt  även gäller modell E3L som i Sverige är den vanligaste modellen. Den var på ca 60 watt och återfinns på alla populär modeller som A 7, A10, B33 och B34 med flera.

 

Texten är en översättning från BSA Service Sheet No 809 publicerat i oktober 1958. Översatt av Johan Johansson 1984.

 

Elsystemet från B31, B32, B33 och B34:ans Instruktionshandbok 1961.

 

Generator modell E3H och E3HM

 

Generatorn är en tvåpolig shuntlindad maskin som är konstruerad för att arbeta tillsammans med en regulator. Den kan då ge en ström som är varierad beroende på batteriets laddningsstatus och belastning från de elektriska utrustningar som används.

När batteriet är urladdat så ger generatorn en stor ström och om batteriet är fulladdat så ger generatorn bara en liten ström, så kallad underhållsladdning så att batteriet hålls i god kondition utan att överladdas. Till detta kommer också en balansering av strömmen som lamporna tar när de används.

Modellerna E3H och E3HM är av liknande konstruktion. E3H finner man på motorcyklar med separat magnet eller batteritändning. E3HM är generatordelen av den kombinerade magnet och generatorenheten känd som "magdyno" - magnetgeneratorn.

 

Underhåll

Smörjning - Smörjhålet på kommutatorns ändlagring måste få ett par dropar fin maskinolja var 200 - 300 mil.

Drivändan på generatorn är permanentsmord genom att lagret är packat med ett special fett som endast behöver bytas när generatorn är isär för översyn.

 

Inspektion kommutatorn och kol

Ungefär var sjätte månad bör man ta av täckplåten som sitter runt generatorn för att inspektera komutatorn och borstarna (kolen). Borstarna hålls i kontakt genom ett par fjädrar. Dra tillbaka fjädrarna och kontrollera att kolen rör sig fritt i sina hållare. Om de klibbar fast tag då bort dem och rengör dem försiktigt med en trasa fuktad i bensin. Det mycket viktigt att kolen kommer tillbaka till sina originalpositioner annars ligger de inte mot kommutatorn riktigt.

 

Efter många mils körning kan kolen bli så slitna att den flexibla anslutningskabeln syns på slitytan eller så räcker inte kolen fram att göra ordentlig kontakt. Då måste de bytas ut mot ett par nya Lucas borstar (generatorkol). Komutatorn skall vara fri från alla spår av olja eller smuts, ytan skall vara högblank. Rengör en smutsig eller svärtad kommutator genom att pressa en fin torr trasa mot den genom att medan generatorn sakta roteras med hjälp av kicken. (Det är en fördel att ta ur tändstiftet innan man gör detta.) Om kommutatorn är väldigt smutsig, fukta trasan med bensin.

 

Fig. Y30. Kommutatorn

 

Testadata

Med laddningsrelä (regulator) inkopplad kan generatorn provas.

Följande är testvärdena:

Inkopplingsvarvatal 1250 - 1500 varv/minut vid 7 volt. Uteffekt 6.5 ampere vid 1900 - 2200 varv/minut vid 7 volt mätt med ett l, l ohms belstningsmotstånd. Motståndet skall kunna tåla 10 ampere utan att överhettas. Fältmotstånd 3.2 ohm.

 

Fig. Y31. Mätning av borstfjäderkraften.

 

 

Felsökning

Tester på motorcykeln för att lokalisera laddningsfel. Om det skulle uppstå laddnings fel följ följande rutin för att lokalisera orsaken till felet.

 

Kontrollera att generatorn och laddningsreläet är rätt kopplade. Generatorns anslutning D skall vara kopplad till reläets anslutning D. Generatorns anslutning F skall vara kopplad mot reläets anslutning F.

 

Tag av kablarna D och F från generatorn och sätt en kort kabel mellan D och F på generatorn. Starta motorn och låt den gå på normal tomgång. Anslut den positiva kabeln från en voltmeter (0 - 10 volt) till en av generatorns anslutningar (D eller F) och den negativa kabeln till en god jordpunkt, generatorhuset eller motorn. (Koppla tvärtom om generatorn är plus-jordad.) Öka stegvis motorvarvtalet. Voltmeterns utslag skall öka snabbt utan ryck eller ojämnhet. Låt inte voltmeterns utslag gå över 10 volt och varva inte upp motorn i försök att höja spänningen. Det är tillräckligt att låta generatorn varva upp till ca 1000 varv/minut. Om det inte visar något utslag på voltmetern kontrollera borstarna som beskrivits tidigare. Om det är ett lågt utslag på ungefär 1/2 volt kan det vara fel på fältlindningen. Är utslaget mellan 1,5 – 2 volt så kan felet ligga i ankarlindningen.

 

Tag av täckplåten och undersök borstarna (kolen) och kommutatorn. Dra tillbaka kolen försiktigt genom att dra i den lilla flätade kabeln. Om de rör sig ojämnt, tag ut kolet från hållaren och grada lätt med en fin fil. Sätt alltid tillbaka kolen i dess originalposition. Om kolen är så slitna att de inte längre ligger mot kommutatorn eller anslutningskabeln syns i slitytan måste nya kol monteras.

 

Testa borstfjäderkraften med en fjädervåg. Den korrekta anspänningskraften är 10 - 15 oz (284 - 426 g eller 2,84 - 4,26 N). Nya fjädrar måste monteras om kraften är för låg. Om kommutatorn är svärtad eller smutsig, tvätta den genom att hålla en bensinfuktad trasa mot kommutatorn samtidigt som motorns för runt för hand med kickstarten. (Tändstiftet uttaget.)

 

Testa generatorn igen som beskrivits tidigare. Om voltmetern fortfarande inte visar något utslag är felet att söka inuti generatorn. Byt ut generatorn eller montera isär den för felsökning. Om generatorn är felfri sätt tillbaka D och F kabeln på sina respektive platser på generatorn. Fortsätt söka felet i laddningsreläet så som det beskrivs i Service Meddelande No 804.

 

Fig Y32. Generator modell E3H (med oljetätning).

 

Fig Y33. Generator modell E3HM.

 

Isärtagning av generatorn

Demontera generatorn från motorcykeln. För att lossa generatorn från magnetgeneratorn lossa först den sexkantiga muttern som sitter på drivsidan och släpp sedan på de två skruvar som låser bandklämman. Fortsätt med att ta isär generatorn enligt följande:

 

E3HM - bänd tillbaka fliken på låsbrickan (B) (tig Y33) som låser skruven (A) och säkrar drevet (C) och tag bort skruven.

 

På E3H modellen (fig Y32) drag ut saxpinnen (A) och lossa muttern (B) från ankarets axel. Dra av drevet (C) försiktigt fån axeln med hjälp av avdragare. Ta bort kilen (D) från axeln. Lossa och lyft bort täckplåten (H), håll tillbaka borstfjädrarna och lyft ur borstarna (kolen) ur hållarna. Ta loss skruven (1) med sin fjäderbricka från centrum av det svarta formpressade backelitlocket (G) på generatorns bakkant. För locket bakåt från kommutatorlagringen och lossa anslutningarna i locket genom att lossa muttrarna och fjäderbrickorna (F). Se även fig Y34. Lossa och tag ut de två genomgående bultarna (L) som håller ihop drivändans fäste (N) och kommutatorändans hus (Q) med mellanstycket (M) i mellan sig. Håll i muttrarna (K) i kommutatorändan medan du lossar bultarna och låt dem inte försvinna.

 

På E3HM (fig Y33) så skall lagerhållaren (P) lossas genom att de två säkrande skruvarna skruvas ut och muttern på den långa gängade bulten lossas. Skruva sedan av muttern (R) från ankarets axel som nu med handkraft kan pressas ur drivändans fäste (N).

 

För att få loss ankaret på E3H modellen (fig Y32) så lossar man lagermuttern (T), oljeskyddet och brickan (S) samt skruva ut skruvarna som håller lagrets spännbricka (P) (lagerhållare ). Ankaret kan nu pressas ur drivändans fäste (N) med handkraft.

 

För både E3H och E3HM - Lossa skruven som håller den gröna fältlindningskabeln med gul hylsa. Den sitter på kommutatorändans fäste (Q). Drag ur kabeln genom slitsen på isolationsplattan vid kommutatorändans fäste och lossa plattan tillsammans med borstarna.

 

Fig. Y34.  Generatorns kopplingar

 

Kommutatorn

Undersök kommutatorn. Om den är i god kondition så är den fin och fri från märken och brända punkter. Tvätta med bensinfuktad trasa. Om detta inte hjälper så kan man polera försiktigt med fin smärgelduk medan man snurrar på ankaret.

För att avhjälpa en mycket sliten kommutator så bör man sätta upp ankaret i en svarv och på högsta varvtal taga ett lätt skär med ett skarpt svarvstål. Svarva inte av mer material än nödvändigt. Efterpolera kommutatorn med fin smärgelduk. Skär ner glimmerisoleringen mellan segmenten till ett djup av 1/32" (0,8 mm) med ett litet sågblad, se fig Y35.

 

Red. Anm - på en gammal generator är det vanligt att ankarets lindningar som är lödda i segmenten i kommutatorn av värme och vibrationer lossnar. Detta kan mätas upp med ohmmeter och åtgärdas genom noggrann rengöring samt omlödning av anslutningarna mot segmenten. Vibrationer kan även skada lindningarna så att kortslutning uppstår. Sker detta i ändarna så kan man reparera med shellack. Om kortslutning mellan lindningarna har skett närmare ankarets kärna så återstår bara byte eller omlindning. / JJ

 

Fig Y35. Korrekt nedskärning av isoleringen på kommutatorn.

 

Fältlindningen

Mät resistansen på fältlindningen med en ohmmeter. Resistansen skall vara 3.2 ohm.

Har man ingen ohmmeter så kan man ansluta ett volts batteri med en amperemeter i serie med fältlindningen.

Utslaget på amperemetern skall vara ca 1,9 ampere.

Inget utslag på amperemetern (eller fullt utslag på ohmmetern) visar att det är avbrott på fältlindningen.

Kontrollera att lindningen inte jordar med en I ohmmeter. Mät mellan någon av anslutningarna och mellanstycket (M).

Skulle det visa sig att lindningen har avbrott eller att den jordar så måste generatorn eller fältlindningen bytas om man har en sådan i reserv.

För att byta fältlindningen behöver man en kraftig skruvmejsel samt en polskoexpander. Den senare använder man för att tillse att det inte uppstår något luftgap mellan polskon och mellanstyckets insida. (Red anm - För magnetfältets skull.)

 

För att byta ut fältlindningen skruvas polskons skruv loss (fig Y36). Tag ur polskon med fältlindningen ur mellanstycket och lyft av fältlindningen. Placera den nya fältlindningen ovanpå polskon och sätt dem i rätt position i mellanstycket. Var noga med att isoleringen runt lindningen inte skadas. För att få polskon rätt i mellanstycket dras skruven åt lätt och sedan sätter man in polskoexpandern, öppnar den fullt och drar åt skruven hårt. Lås därefter skruven med ett könslag och tag ut polskoexpandern.

 

Fig. Y36.  Polskon och fältlindningen.

 

Ankaret

För att testa ankarlindningen behövs en spänningsfallstestare eller en så kallad "growler" (en elektromagnetisk anordning for att finna kortslutningar i lindningar - red anm.) Om man inte har någon av dessa apparater kan den kontrolleras med något liknade. Man får absolut inte försöka svarva en skadad ankarkärna eller försöka rikta en böjd axel.

 

Lagringar Det sitter ett kullager i drivändan och en porös bronsbussning i kommutatorändan.

Lagringar som är så slitna så att det finns ett spel i sidled på ankarets axeländar måste bytas. För att byta bussningen i komutatorändan lossas skruven (fig Y37) och filtringen borttages. Bussningen kan nu pressas ut. Den nya bussningen skall innan den monteras läggas i ett oljebad. Det är noga att bussningen helt täcks av oljan.

 

Fig. Y37. Kommutatorändan med lagerbussningen.

 

Lämplig olja är Mobil Arctic eller annan liknande tunn mineralolja. Den minsta tid som bussningen skall ligga i badet är 24 timmar. I nödfall kan denna tid förkortas till 2 timmar genom att oljan upphettas till + 100°C. Montera den nya bussningen med hjälp av ett passande ansatsdon, som har samma diameter som ankarets axelända. Pressa ned den nya bussningen så att den ligger kant i kant med lagerhållarens ände, se fig Y38. Återmontera filtringen och skruven.

 

Fig. Y38. Montering av lagerbussningen.

 

Fig. Y39. Kullagret pressas ut.

 

Kullagret i drivändan byts enligt följande. Tag bort lagerhållaren som tidigare beskrivits. Pressa ut lagret från insidan med ett don på lagrets innerring (fig Y39).

Tvätta rent där lagret har suttit. Packa in det nya lagret med H.M.P fett (generatorfett tex Bosch - reds anm). Pressa in det nya lagret vinkelrät med dorn som har ansats mot lagret ytterkanter, se fig Y40.

 

Fig. Y40. Montering av kullagret.

 

 

Hopsättning

I huvudsak är hopsättningen omvänt det som beskrivits i isärtagningen. Ett par saker som man behöver ha i minnet är att, fältlindningens kabel med gul markering måste anslutas med kabelskon från den negativa borsten (kolet) till jord i kommutatorändan (Q) med dess skruv. Den andra kabeln måste anslutas till F i locket.

Kabeln från den positiva borsten (kolet) (vit kabel) skall anslutas till D i locket.

Observera - på senare modeller är den vita kabeln borttagen och borsten är ansluten direkt till D anslutningen i locket. Var noga med att täckplåten (H) kommer i sin ursprungliga position och att om plåten har en infälld skruv, att inte denna kortsluter mot någon av kablarna innanför.

 

E3L Generatorn

På vissa motorcyklar är en generator av modell E3L monterad. Denna har högre effekt än de tidigare beskrivna typerna. (E3H och E3HM är ca 30 watt, E3L ger ca 60 watt. Reds anm.)

E3L känns igen på det något längre huset.

 

Testdata för E3L är följande;

Inkopplingsvarvtal 1050 - 1200 varv/minut vid 6,5 generator volt. Effekt 8,5 ampere vid 1850 - 2000 varv/minut vid 7 generatorvolt mätt med ett 0,8 ohms belastningsmotstånd. Motståndet skall kunna tåla 10 ampere utan överhettning. Fältmotståndet är 2,8 ohm.

 

Isärtagning och testning är samma som för E3H modellen utan på följande punkter;

  1. Kullager i kommutatorändan.
  2. Borstfjäderkraften är 13 - 20 oz ( 369 - 586 g eller 3,69 - 5,86 N).
  3. Vid test av fältlindningen skall amperemeterns utslag bli 2,l ampere.

 

Slut